خیرین

 خیرین یا نیکوکاران؛ در تعریف عرف جامعه اجتماعی، افرادی هستند که برای رضای خداوند تبارک و تعالی به افرادی نیازمند و گرفتار در مشکلات و سایر مسائل امدادی کمک های مالی و غیرمالی می کنند تا مشکلات و گرفتاری و نیازهایی از آنها مرتفع گردد. معمولاً این کمکها یا به صورت مردمی و یا تحت نظر سازمانی مردم نهاد یا حکومتی جمع آوری می گردد و هریک بر اساس ماهیت امدادی وضعیت های متفاوتی با اهداف انساندوستانه و خداپسندانه ای انجام می شود.

لذا ستاد دیه هم یه تبع همین نیکوکاری ها یکی از سازمانهای مردم نهادی است که با هدف کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد فعالیت می کند تعداد بیش از ۱۰۰۰ نفر به عنوان خیر و نیکوکار ، عضو ثابت این نهاد هستند و در سالهای گذشته افتخارات و اعمال ملاک کرداری را در کارنامه خود به عنوان آزادی زندانیان غیر عمد در دفتر ثبت خداوند رحیم نشانه گذاشته اند.

اوج برنامه های ستاد دیه جهت دریافت کمکهای خیرین در ماه مبارک رمضان بوده و ادامه دارد که همه ساله در قالب برنامه همایش یا جشن گلریزان در روز مشخصی از ماه مبارک برگزار میگردد.